Ogłoszenia
Wykaz dla nieruchomości stanowiącej własność gminy Jarocin przeznaczonej do oddania w najem
2018-01-17 12:14:49
  ...więcej

Informacja Starosty Niżańskiego dot. modernizacji egib
2018-01-05 11:07:00
  ...więcej

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r.
2018-01-04 10:22:40
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r.  ...więcej

Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Katy i Jarocin
2017-12-29 09:00:08
Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Katy i Jarocin  ...więcej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Domostawie
2017-12-08 12:29:10
Wójt Gminy Jarocin ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Domostawie, Domostawa 79, 37-405 Jarocin. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na   ...więcej

Obwieszczenie-realizacja inwestycji dorogowej
2017-12-04 14:35:49
  ...więcej

Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Katy
2017-11-29 09:18:21
Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Katy  ...więcej

Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Jarocin
2017-11-29 09:16:04
Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Jarocin  ...więcej

Protokół z wyników przeprowadzonych konsultacji
2017-11-21 14:47:44
OR.II.523.2.2017 Jarocin dn. 21.11.2017 r. P r o t o k ó ł z wyników przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi art.3, ust. 3 ustawy z dni  ...więcej

Komunikaty Podkaprackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
2017-11-20 09:22:54
  ...więcej

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie
2017-11-10 12:56:04
  ...więcej

Obwieszczenia Starosty Niżańskiego dot. aktualizacji i ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych
2017-11-10 12:22:47
  ...więcej

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.
2017-11-03 15:54:06
O g ł o s z e n i ew sprawie konsultacji Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariaci  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Niżańskiego
2017-10-31 14:35:46
  ...więcej

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w 2017 roku
2017-10-31 13:22:11
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w 2017 roku Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla szkół publicznych:1. Szkoły podstawowe - 11838,20 zł na 1 ucznia na rok. Zaktualizowana statystyczna li  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektów mpzp wraz z prognozami oddziaływania na środowisko
2017-10-09 07:54:20
Jarocin, 09 października 2017 r.   OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY JAROCIN w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisk  ...więcej

Decyzja Starosty Niżańskiego
2017-09-21 10:53:17
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 1
2017-09-11 14:34:58
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JAROCIN Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śr  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1
2017-08-30 12:38:15
OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzji Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) zawiadamiam że, w dniu 29.08.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji  ...więcej

Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Katy
2017-08-29 10:18:34
Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Katy  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 218
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina
ul. Jarocin 159
37-405 Jarocin
Wójt Gminy
Zbigniew Walczak
Kontakt:
Tel: (15) 871-31-41
Fax: (15) 871-31-38
e-mail: jarocin@kki.pl