Ogłoszenia
Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Katy
2017-06-20 09:33:12
Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Katy  ...więcej

Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Jarocin
2017-06-20 09:32:07
Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Jarocin  ...więcej

Zapytanie cenowe na wykonanie rozgraniczenia
2017-06-16 13:00:40
  ...więcej

Ogłoszenie o wsparciu realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym
2017-06-06 07:45:52
Jarocin dn. 05.06.2017 r. OR.II.525.1-4.2017 OGŁOSZENIEo powierzeniu realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym dot.: postępowania o powierzenie realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym w zakresie wspierania i upowsze  ...więcej

Informacja o przeznaczeniu do wynajmu pomieszczeń przy scenie plenerowej w Jarocinie
2017-06-02 12:00:05
INFORMACJA Wójt Gminy Jarocin o f e r u j e do wynajęcia obiekt użytkowy o pow. 24,60 m2 przy scenie plenerowej w Jarocinie wraz z pomieszczeniami sanitarnymi usytuowanymi w obiekcie sceny plenerowej oraz przyległym terenem o pow. 1000m2,  ...więcej

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Żyjmy zdrowo na sportowo”
2017-05-25 13:12:25
Wójt Gminy Jarocin OR.II.525.1-2.2017                                  &  ...więcej

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie
2017-05-05 12:14:48
  ...więcej

Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Jarocin
2017-04-28 11:25:43
Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Jarocin  ...więcej

Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Katy
2017-04-28 11:24:10
Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Katy  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektów mpzp wraz z prognozami oddziaływania na środowisko
2017-04-10 07:59:49
Jarocin, 10 kwiecień 2017 r. OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY JAROCIN w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko: 1. proje  ...więcej

Terminy rekrutacji oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jarocin
2017-04-05 12:32:19
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).1. Terminy re  ...więcej

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w 2017 roku dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego
2017-03-31 13:53:30
Podstawowa (zaktualizowana) kwota dotacji dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego wynosi 2934,94 zł na 1 wychowanka na rok (określona w wysokości 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie, o której   ...więcej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r. na terenie gminy Jarocin
2017-03-14 13:11:08
Jarocin 14.03.2017 r. OR.II.524.6.2017 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r. na terenie gminy Jarocin Na podstawie art. 2h i 2j ustawy z dnia 234 kwietnia 2003 r. o działalności po  ...więcej

Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Katy
2017-03-13 09:55:03
Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Katy  ...więcej

Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Jarocin
2017-03-13 09:53:13
Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Jarocin  ...więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW
2017-02-28 15:51:43
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓWna członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartegokonkursu ofert owsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w zakresie piłki no  ...więcej

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Jarocin za rok 2016
2017-02-28 10:38:12
Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Jarocin za rok 2016  ...więcej

Obwieszczenia RDOŚ w Rzeszowie
2017-02-20 13:45:07
  ...więcej

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.
2017-02-15 14:33:33
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. OGŁOSZENIE Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 4
2017-02-08 10:55:05
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JAROCIN Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śr  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 188
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina
ul. Jarocin 159
37-405 Jarocin
Wójt Gminy
Zbigniew Walczak
Kontakt:
Tel: (15) 871-31-41
Fax: (15) 871-31-38
e-mail: jarocin@kki.pl